Поверителност

Политика за поверителност /Право и защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

 

Наименование Деси Скорчева ЕООД

ЕИК/ БУЛСТАТ 206615970

Адрес и седалище на управление с.Склаве,ул.Климент Охридски 109

Адрес за кореспонденция с.Склаве,ул.Климент Охридски 109

Телефон +359887544297

Имейл admin@wineselection.bg

Уебсайт https://wineselection.bg/

 

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

 

Наименование Комисия за защита на личните данни

Адрес и седалище на управление гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2

Телефон +359 2 915 3518

Уебсайт www.cpdp.bg

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

 

чл. (1) Администраторът събира и обработва личните Ви данни във връзка с използването на онлайн магазин https://wineselection.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

•    Получено съгласие от Клиента;

•    Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

•    Спазване на законово задължение, коеот се прилага спрямо Администратора;

•    За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

За какво използваме вашите лични данни?

чл. (2) Деси Скорчева ЕООД събира и използва вашите лични данни, които ни предоставяте, за да администрира, поддържа, подобрява и получава обратна информация за предлаганите от нас стоки и услуги и да установява и предотвратява грешки, нарушения на нашата система за защита, закона или нашите договорни условия. Целите за използване на личните Ви данни са:

•   Счетоводни цели;

•    статистически цели;

•    защита на информационната сигурност;

•    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната стока или услуга;

•    изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изразено от Вас желание;

•    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработка на Вашите лични данни:

•    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

•    ограничение на целите на обработване;

•    съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събраните данни;

•    точност и актуалност на данните;

•    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

•    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранение на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си летигимни интереси:

•    изпълнение на задълженията си към Националната агенция по приходите, Министерство а вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

чл.(3) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като клиенти, за следните цели:

•    За изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние - целта на тази операция е използване на електронния магазин за закупуване на стоки и услуги и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупените стоки и услуги.

 •    Изпращане на информационен бюлетин ( нюзлетър) - целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини, имейли със специални предложения, активности, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили,че желаят да получават.

•    Упражняване правото на отказ или извършване на рекламация - целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента за стоките по отношение на които може да се упражнят тези права. Предвид ограничения обхват на събраните лични данни, Длъжностносто лице за зашита на личните данни счита,че провеждането на оценка на въздействие не е необходимо извършване на оценка на въздействие на операцията.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от извършването на поръчката. След приключване на поръчката, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(4) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл. 6. (1) Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:  лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Р. България, както и, при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Р. България; лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти; куриери.